Cele

Rozwój sprawności fizycznej jak i umysłowej naszych wychowanków, umacnianie ich pasji do sportu i zdrowego stylu życia, wspieranie ich w dążeniu do poprawy swoich umiejętności – to główne cele Stowarzyszenia, które realizujemy poprzez:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu, miasta i powiatu oraz o pomoc organizacyjną i materialną organów samorządu terytorialnego, rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie dla dzieci i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Wychowanie w duchu trzeźwości i walka z nałogami.

9. Organizowanie różnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich i zimowych.